VNMH logo

Eiken bij oude Hispohal. Foto Google Maps
Eiken bij oude Hispohal. Foto Google Maps
Eiken bij oude Hispohal. Foto Google Maps
Onze vereniging wordt voortdurend geconfronteerd met ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat kan gaan van het omhakken van waardevolle bomen en het uitbreiden van varkenstallen tot het veranderen van bestemmingsplannen waardoor waardevol natuurgebied wordt aangetast.

Daar moeten we alert op zijn en zo nodig met de middelen die daarvoor bestaan, reageren. Natuur en milieu zijn geen zaken die je zomaar mag verkwanselen. Als we oog willen hebben voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, dan moeten we ook letten op het leefklimaat dat we voor hen achterlaten.

Natuurlijk beseft ook de VNMH dat we in een land leven waarin steeds meer mensen zullen wonen en dat betekent dat er steeds aanpassingen zullen zijn die soms ook ten koste van de natuur en het leefmilieu zullen gaan. Onze zorg is dat de natuur en het milieu niet ondoordacht wordt aangetast. En dat er dus steeds zorgvuldig afgewogen wordt of aantastingen wel of niet nodig zijn.

De RO-groep bespreekt deze zaken en bekijkt welke mogelijkheden er eventueel zijn om  ons te verzetten tegen onwenselijke aantasting. Indien mogelijk zal er vooroverleg gevoerd worden met de potentiële aantasters. Leidt dat niet tot resultaat dan kan de VNMH overwegen juridische stappen te zetten. Daarbij kan het gaan om het indienen van zienswijzen, het bezwaar maken tegen vergunningen en zelfs het procederen bij de rechter of de Raad van State. 

De RO-werkgroep neemt deel aan vooroverleggen over de ontwikkeling van plannen, geeft adviezen en bestudeert concrete situaties en geeft vervolgens advies aan het bestuur van de VNMH dat verantwoordelijk is voor het nemen van besluiten over vervolgstappen.